Kolme asiaa, jotka vaikuttivat hankkeemme suunnittelussa ja sen aloittamiseen:

1. Lapsilla huoli koulussa pärjäämisestään
Pelastakaa Lasten Lapsen ääni -kyselyyn vastasi 3 000 koululaista huhti-toukokuussa –20, kun oli siirrytty etäopetukseen koronan vuoksi. Peräti 75 % koki opinnoissa pärjäämisensä vaikeutuneen tai heikentyneen etäopiskelun vuoksi. Lasten huoli on validi. Akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aron tutkimusryhmä teki helsinkiläisille koululaisille tutkimuksen, jossa niinikään oli yli 3 000 lasta ja nuorta. Tutkittiin oppimista ja kouluhyvinvointia ennen koronaepidemiaa ja sen aikana.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että optimaalisen oppimisen hetket vähenivät rajusti. Lähiopetuksessa optimaalisen oppimisen hetkiä oli jopa 25 % opiskeluajasta, etäaikana enää 5 %. Optimaalisen oppimisen hetkessä lapsi on innostunut ja saa sopivasti haasteita taitoihinsa nähden. Kouluhyvinvointi väheni 14 – 15 –vuotiaiden ikäryhmässä 84 %:lla lapsista ja parani vain 16 %:lla. “Etäkoulua koskevien tutkimustulosten jälkeen kukaan ei enää voi sanoa, etteivätkö oppilaan hyvinvointi ja oppiminen liittyisi toisiinsa. Ahdistuneena ei opi, sanoo Katariina Salmela-Aro.

2. Hyvä koulutus kestävän kehityksen ytimessä ja Pelastakaa Lasten strategiassa
Kansainvälinen Pelastakaa Lapset on linjannut vahvasti globaalissa toimintastrategiassaan lasten oppimisen ja koulutuksen tukemisen. Järjestön läpimurtotavoitteena on parantaa lasten luku- ja laskutaitoa vuoteen 2030 mennessä kaikkialla maailmassa. Helsingissä työmme keskiössä on laskutaidon parantaminen.

Hyvä koulutus nousee kirkkaasti esiin myös YK:n globaali agenda 2030 toimintaohjelmassa kestävän kehityksen puolesta. Ohjelmassa todetaan: Jokaisen tulisi saada kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat maailmankansalaisen tiedot ja taidot. Pelastakaa Lasten työ ja toiminta ankkuroituu vahvasti YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja luonnollisesti myös YK:n kestävän kehityksen ohjelmaan Agenda 2030.

3. Vapaaehtoistyön uusi eetos
Pelastakaa Lapset on tehnyt lasten hyväksi vapaaehtoistyötä Suomessa jo 100 vuotta. Myös Arvosanat ylös -hanke perustuu vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoisiksi rekrytoimme nuoria korkeakouluopiskelijoita, jotka mentoroinnin periaatteella auttavat yläkoululaisia oppimaan matematiikkaa ja kohentamaan arvosanojaan.
Mentorin yksityistunti on kerran viikossa etäyhteydellä ja sitoutuminen on kuuden viikon mittaiselle jaksolle. Toimintamallissamme vapaaehtoistyö on tarkkarajainen ja lyhytaikainen, mutta kuitenkin tuloksellinen auttamisen muoto. Tässä pari palautetta oppilailta:“Matikan tunti ei enää ahdista”, “Kokeesta tuli 8 ½, ennen pelkkiä vitosia ja harvoin kutonen.” Mentorioinnissa ilo on molemminpuolista, melkeinpä käsinkosketeltavaa.

Lisää tietoja: Helsingin Pelastakaa Lapset ry, toiminnanjohtaja Marja Puhakka, helsinki@pelastakaalapset.net 044 988 1708.