Kolmevuotinen Arvosanat ylös -hankkeemme auttaa lapsia pärjäämään koulussa erityisesti matematiikan opiskelussa. Pelastakaa Lasten läpimurtotavoitteena on parantaa lasten oppimista, ja hyvä koulutus on myös yksi YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 ohjelmista.
Pelastakaa Lapset on tehnyt lasten hyväksi jo 100 vuotta vapaaehtoistyötä, johon tämäkin hanke nojaa vahvasti.

Lapsilla on huoli koulussa pärjäämisestään
Keväällä 2020, kun koronaepidemian vuoksi oli siirrytty etäopiskeluun, Pelastakaa Lapset teki kyselyn, johon vastasi yli 3 000 koululaista eri puolelta maata. Peräti 75 % Lapsen ääni -kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista koki opinnoissa pärjäämisensä vaikeutuneen tai heikentyneen etäopiskelun vuoksi. Lasten huoli on aiheellinen ja ymmärrettävä, sillä niin opettajat kuin tutkijat ovat havainneet, että osaamisvajetta eri oppiaineissa on syntynyt hämmästyttävän paljon etäopiskelun aikana.

Hyvä koulutus kestävän kehityksen ytimessä ja Pelastakaa Lasten strategiassa
Kansainvälinen Pelastakaa Lapset on linjannut globaalissa strategiassaan lasten oppimisen ja koulutuksen tukemisen järjestön tärkeäksi toiminnaksi. Läpimurtotavoitteenamme onkin parantaa lasten luku- ja laskutaitoa vuoteen 2030 mennessä kaikkialla maailmassa. Helsingissä työmme keskiössä on laskutaidon parantaminen.
YK:n kestävän kehityksen globaalissa ohgelmassa Agenda 2030:ssa nostetaan esiin koulutuksen merkitys:”Jokaisen tulee saada kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat maailmankansalaisen tiedot ja taidot.” Pelastakaa Lasten työ ankkuroituu vahvasti YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja luonnollisesti myös YK:n kestävän kehityksen ohjelmaan.

Vapaaehtoistyön uusi eetos
Pelastakaa Lapset on tehnyt lasten hyväksi vapaaehtoistyötä Suomessa jo 100 vuotta. Vapaaehtoisten auttamishaluun nojaa myös Arvosanat ylös -hanke, jossa korkeakouluopiskelijat antavat mentoroinnin periaatteella matematiikan yksityistunteja koululaisille. Mentorointi on lyhytaikaista ja tarkkarajaista mutta samalla efektiivistä ja konkreettista apua lapsille, jotka haluavat pärjätä koulussa ja menestyä opinnoissaan.

Arvosanat ylös -hanke toteutetaan vv. 2022 – 2024.
Hankkeen sisällöstä antaa lisää tietoja hankepäällikkö Saara Moyal; puhelin 040 128 0208, sähköposti: saara.moyal@pelastakaalapset.net

Hankkeen kokonaisbudjetti on 300 000 euroa. Hanke rahoitetaan suurelta osin STEA:n hankeavustuksella.
Lisäksi otamme vastaan lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä ja säätiöiltä.
Sponsorityhteistyöstä antaa lisää tietoja toiminnanjohtaja Marja Puhakka; puhelin 044 988 1708; helsinki@pelastakaalapset.net