Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Laadittu: 25.5.2018
Viimeksi päivitetty: 4.6.2018

1. Rekisterinpitäjä
Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788-1)
Osoite: PL 95, 00601 Helsinki
Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki
Puhelin: 010 843 5000

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava:
lakimies Maria Haarajoki
maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi
puh: 010 843 5000

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

1) Paikallisyhdistyksen jäsenyys: rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
2) Lahjoittajat: rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja –vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi
3) Pelastakaa Lapset lehden tilaajat/saajat: sopimuksen täytäntöön panemiseksi
4) Verkkokaupan asiakkaat: rekisterinpitäjän oikeutettu etu sekä sopimuksen täytäntöön panemiseksi

Suostumuksen perusteella: asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä viestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Lisäksi rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää Pelastakaa Lasten ja sen paikallisyhdistysten toiminnan ja palvelujen analysointiin ja kehittämiseen, mielipide- ja markkinatutkimukseen sekä markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi sekä markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi profiloinnin perusteella. Pelastakaa Lasten palvelujen tai tapahtumien toteuttamiseen.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus
– Paikallisyhdistyksen jäsenyys: jäsenluettelon ylläpito; jäsenviestintä (mukaan lukien Pelastakaa Lapset-lehti), jäsenmaksulaskutus
– Lahjoittajat: kummit, kuukausilahjoittajat ja muut lahjoittajat, mukaan lukien Toivekaupan ostajat: lahjoittajien tietojen ylläpito, lahjoittajasuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– Pelastakaa Lapset ry:n lehtitilauksen toimittaminen ja tilaajatietojen ylläpito
Verkkokaupan asiakkaat:  verkkokaupasta ostettujen tuotteiden toimittaminen ja verkkokauppa-asiakkuuden hoitaminen

 Suostumuksen perusteella: asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä viestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Lisäksi rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää Pelastakaa Lasten ja sen paikallisyhdistysten toiminnan ja palvelujen analysointiin ja kehittämiseen, mielipide- ja markkinatutkimukseen sekä markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi sekä markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi profiloinnin perusteella. Pelastakaa Lasten palvelujen tai tapahtumien toteuttamiseen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteriin voidaan tallentaa kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja ja tietotyyppejä:
– etu- ja sukunimi
– asiakasnumero
– postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
– kieli
– sukupuoli
– syntymäaika
– suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
– rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä
– suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt
– asiallisen yhteyden peruste, kuten lehden tilaamista koskevat tiedot

Paikallisyhdistysten jäsenistä voidaan käsitellä edellä mainittujen, kaikista rekisteröidyistä käsiteltävien tietojen lisäksi seuraavia tietoja ja tietotyyppejä:
– jäsenyyden alkamis- ja päättymistiedot
– jäsenyyden tyyppi ja jäsenyyteen liittyvät palkitsemistiedot
– tieto mahdollisesta luottamustoimesta paikallisyhdistyksessä

Kummeista, kuukausilahjoittajista ja muista lahjoittajista voidaan käsitellä edellä mainittujen, kaikista rekisteröidyistä käsiteltävien perustietojen lisäksi seuraavia tietoja ja tietotyyppejä:
– lahjoitussuhteen alkamis- ja päättymistiedot
– lahjoittamista koskevat tiedot, kuten lahjoitettava summa ja päivä, jolloin lahjoitus annetaan, mahdollinen kohde, johon lahjoitusvarat käytetään jne.
– pankkitilitieto säännöllisten lahjoittajien osalta, verkkolaskuosoite ja maksutapatieto

Verkkokauppa-asiakkaista ja lehden tilaajista voidaan käsitellä edellä mainittujen, kaikista rekisteröidyistä käsiteltävien perustietojen lisäksi seuraavia tietoja ja tietotyyppejä:
 toimitus- ja maksutapaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimitusosoite tai lehden saajan nimi (jos eri kuin tilaajan tiedot)
 maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot verkkokaupassa tehdyistä ostoista tuoteryhmä- tai tuotetasolla
 rekisterinpitäjän tapahtumien hyödyntämiseen liittyvät tiedot, kuten tapahtumaan osallistumistiedot
 reklamaatiot ja palautteet sekä muu asiakasviestintä

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisterin osalta tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kyseessä on liittomuotoisen yhdistyksen yhteisrekisteri, jota ylläpitää Pelastakaa Lasten keskusjärjestö. Rekisteritietoja käsittelevät keskusjärjestö sekä kukin Pelastakaa Lasten paikallisyhdistys omien jäsentensä osalta.

Muiden asiakasrekisteriin tallennettavien tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden alkaessa tai sen aikana. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietopalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita (esimerkiksi lehden lähettäminen). Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi fyysisesti sijaita rekisterinpitäjien alihankkijoiden palvelimilla tai laitteilla.

10. Henkilötietojen säilytysaika

– paikallisyhdistyksen jäsenet: jäsenyyden keston ajan ja lisäksi kirjanpitolain perusteella kyseisen tilikauden päättymisen jälkeen 6 vuotta.
– lahjoittajat: kirjanpitolain perusteella kyseisen tilikauden päättymisen jälkeen 6 vuotta.
– Pelastakaa Lapset- lehden tilaajat/saajat: kirjanpitolain perusteella kyseisen tilikauden päättymisen jälkeen 6 vuotta.
– verkkokaupan ostajat: kirjanpitolain perusteella kyseisen tilikauden päättymisen jälkeen 6 vuotta.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:
i. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
ii. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten käsittelemät henkilötiedot
iii. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
iv. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
v. peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
vi. vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Pelastakaa Lasten oikeutettu etu
vii. maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi antaa Pelastakaa Lapsille kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.
viii. saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin, kuin Pelastakaa Lapset käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
ix. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
x. valittaa valvontaviranomaiselle
– jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Ei automaattista päätöksentekoa.
Profilointia tehdään suoramarkkinoinnin sekä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

13. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Pelastakaa Lapset ry
Koskelantie 38
00610 Helsinki
Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

14. Tietosuojaselosteen muutokset
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.